Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene."

Barnehagens daglige leder er saksbehandler og sekretær. Dersom det foretas avstemning i samarbeidsutvalget har hver representant en stemme go vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har ledern av samarbeidsutvalget dobbelstemme. Det innkalles skriftlig med saksliste minimum 14 dager i forkant av møter.

I Norlandia Voksenkollen friluftsbarnehage har vi en representant fra foreldrerådet, en representant fra de ansatte, og dagligleder

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html